iNET Da Nang ra mat khoa hoc Lap trinh website PHP 2014
Hiện kết quả từ 1 tới 19 của 19

Chủ đề: tham khảo mă nguồn c#

 1. #1
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace Car_project
  {
  classCar
  {
  // khai bao cac thuoc tinh cua oto
  string Loai;
  int GiaTien;
  // xay dung cac method Nhap ,xuat
  publicvoid Nhap()
  {
  Console.WriteLine("moi ban nhap loai o to:");
  Loai =
  Console.ReadLine();
  Console.WriteLine("Nhap gia tien cua oto:");
  GiaTien =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  publicvoid HienThi()
  {
  Console.WriteLine("Chi tiet ve o to la:");
  Console.WriteLine("Gia la:{0}",GiaTien);
  Console.WriteLine("Loai la:{0}", Loai);
  }
  }
  classCar_Execute
  {
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  Car myCar = newCar();
  myCar.Nhap();
  myCar.HienThi();
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 2. #2
  NIIT Student Avatar của anhpqnse
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài gửi
  13

  Mặc định Đề: tham khảo mă nguồn c#

  thầy ơi cho bài trên lớp lên đi cho bọn em c̣n tham khảo với.
  Chứ trên lớp em không nhớ được
  Mr: Pham Quang Anh
  NSE: 08092

 3. #3
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace Sinhvien
  {
  classSinhVien
  {
  String Ten;
  int Tuoi;
  // khai bao cac ham nhap xuat
  publicvoid NhapSV()
  {
  Console.WriteLine("Qua trinh nhap chi tiet cho sinh vien:");
  Console.WriteLine("Moi ban nhap vao ten cua sinh vien:");
  Ten =
  Console.ReadLine();
  Console.WriteLine("Moi ban nhap vao tuoi cua sinh vien:");
  Tuoi =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  publicvoid HienThiSV()
  {
  Console.WriteLine("Thong tin chi tiet cua sinh vien la:");
  Console.WriteLine("Ten cua sinh vien la: {0}",Ten);
  Console.WriteLine("Tuoi cua sinh vien laf : {0}",Tuoi);
  }
  }
  classProgram
  {
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  // tao ra mot Object tu lop sinh vien
  SinhVien SV1 = newSinhVien();
  SV1.NhapSV();
  SV1.HienThiSV();
  Console.ReadLine();

  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 4. #4
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace demo_soft1
  {
  classGiaiHCN
  {
  publicstaticint chieudai, chieurong;
  publicstaticvoid ChuVi()
  {
  int kq_chuvi;
  // nhap dl
  Console.WriteLine("Chieu dai=");
  chieudai =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Chieu rong=");
  chieurong =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  kq_chuvi = 2 * (chieurong + chieudai);
  // hien thi ra man hinh
  Console.WriteLine("Chu vi la {0}",kq_chuvi);
  }
  publicstaticvoid DienTich()
  {
  int kq_dientich;
  // nhap dl
  Console.WriteLine("Chieu dai=");
  chieudai =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Chieu rong=");
  chieurong =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  kq_dientich = (chieurong * chieudai);
  // hien thi ra man hinh
  Console.WriteLine("Dien tich la {0}",kq_dientich);
  }
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  int luachon;
  Console.WriteLine("Menu ");
  Console.WriteLine("1. tinh chu vi");
  Console.WriteLine("2. Tinh dien tich");

  Console.WriteLine("ban chon=");
  luachon =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  switch (luachon)
  {
  case 1:
  ChuVi();
  // loi goi den method
  break;
  case 2:
  DienTich();
  break;
  default: Console.WriteLine("Sai gia tri");
  break;
  }
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 5. #5
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace ConsoleApplication1
  {
  classProgram
  {


  staticvoid Main(string[] args)
  {
  int i,j,Fi;
  int a, b;
  Console.Write("nhap so phan tu cua day Fibonaci=");
  i =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  while (i <= 0)
  {
  Console.WriteLine("Sai gia tri, nhap lai i=");
  i =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  j = 1;
  Fi = 1;
  a = 1;
  b = 1;
  Console.WriteLine("Chuoi Fibonaci la: ");
  while (j <= i)
  {
  if ((j == 1) || (j == 2))
  {

  Console.Write("{0} ", Fi);
  }
  else
  {
  a = b;
  b = Fi;
  Fi = a + b;
  Console.Write("{0} ",Fi);
  }
  j++;
  }

  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 6. #6
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace ConsoleApplication1
  {
  classmaytinh
  {
  publicint num1, num2;

  publicint Nhap()
  {
  Console.Write("num=");
  return (Convert.ToInt32(Console.ReadLine()));
  }
  publicint Cong(int a, int b)
  {
  return (a + b);
  }
  publicint Tru(int a, int b)
  {
  return (a - b);
  }
  publicint Nhan(int a, int b)
  {
  return (a * b);
  }
  publicint Chia(int a, int b)
  {
  if (b == 0)
  {
  Console.WriteLine("khong chia dc cho 0");
  return 0;
  }
  return (a/b);
  }
  publicvoid Menu()
  {
  Console.WriteLine("Menu");
  Console.WriteLine("1. Cong");
  Console.WriteLine("2. Tru");
  Console.WriteLine("3. Nhan");
  Console.WriteLine("4. chia");
  }
  }
  classProgram
  {
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  int chon;
  maytinh mt = newmaytinh();
  mt.num1 = mt.Nhap();
  mt.num2 = mt.Nhap();
  mt.Menu();
  Console.Write("nhap su lua chon cua ban");
  chon =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  while (chon <= 0 || chon > 4)
  {
  Console.WriteLine("Sai gia tri , nhap lai chon=");
  chon =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  switch (chon)
  {
  case 1:
  Console.WriteLine("{0}",mt.Cong(mt.num1,mt.num2));
  break;
  case 2:
  Console.WriteLine("{0}", mt.Tru(mt.num1, mt.num2));
  break;
  case 3:
  Console.WriteLine("{0}", mt.Nhan(mt.num1, mt.num2));
  break;
  case 4:
  Console.WriteLine("{0}", mt.Chia(mt.num1, mt.num2));
  break;
  default: Console.WriteLine("Sai");
  break;
  }
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 7. #7
  hongson_francais
  Guest

  Mặc định Đề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;

  namespace Maytinhcanhan
  {
  class Program
  {
  int x;
  int y;
  public void nhap()
  {
  Console.Write("Nhap vao so thu nhat: ");
  x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Nhap vap so thu hai: ");
  y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  public void cong()
  {
  Console.WriteLine("Tong cua hai so la {0}", x + y);
  }
  public void tru()
  {
  Console.WriteLine("Hieu hai so la {0}", x + y);
  }
  public void nhan()
  {
  Console.WriteLine("Tich hai so la {0}", x * y);
  }
  public void chia()
  {
  while (y == 0)
  {
  Console.Write("Mau so phai khac 0, nhap lai");
  y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  Console.WriteLine("Thuong hai so la {0}", (double)x / y);
  }
  }
  class Program_execute
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.WriteLine("1:thuc hien phep cong");
  Console.WriteLine("2:thuc hien phep tru");
  Console.WriteLine("3:thuc hien phep nhan");
  Console.WriteLine("4:thuc hien phep chia");
  Console.Write("Nhap vao lua chon:");
  int chon;
  chon = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Program maytinh = new Program();
  maytinh.nhap();
  switch (chon)
  {
  case 1:
  maytinh.cong();
  break;
  case 2:
  maytinh.tru();
  break;
  case 3:
  maytinh.nhan();
  break;
  case 4:
  maytinh.chia();
  break;
  }
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }


  Thấy thầy giáo post bài cũng học đ̣i tí :DBài của thầy h́nh như là nhập 10/3 =3 th́ phải.
  Ai có tham khảo th́ sửa lại kiểu dữ liệu nhé.
  Lần sửa cuối bởi hongson_francais; 27-08-09 lúc 07:58 PM.

 8. #8
  Moderators Avatar của blackpanther
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Đến từ
  Học Viện iNET
  Bài gửi
  658

  Mặc định Đề: Đề: tham khảo mă nguồn c#

  Trích dẫn Nguyên văn bởi hongson_francais Xem bài viết
  Thấy thầy giáo post bài cũng học đ̣i tí :DBài của thầy h́nh như là nhập 10/3 =3 th́ phải.
  Ai có tham khảo th́ sửa lại kiểu dữ liệu nhé.
  Cái này là do lúc ḿnh khai báo kiểu dữ liệu. Nếu anh khai báo kiểu int th́ khi phép chia ra phần dư th́ sẽ chỉ lấy phần nguyên thôi.
  Nếu anh muốn ra kết quả 10/3 = 1.3333 th́ phải khai báo kiểu double mới được.
  Lần sửa cuối bởi blackpanther; 27-08-09 lúc 11:58 PM.
  Luôn luôn lắng nghe:015:, lâu lâu mới hiểu :015:

  Hăy Thanks nếu bạn thấy bài viết có ích, xin vui ḷng không repply lại để spam.

 9. #9
  hongson_francais
  Guest

  Mặc định Đề: Đề: Đề: tham khảo mă nguồn c#

  Trích dẫn Nguyên văn bởi blackpanther Xem bài viết
  Cái này là do lúc ḿnh khai báo kiểu dữ liệu. Nếu anh khai báo kiểu int th́ khi phép chia ra phần dư th́ sẽ chỉ lấy phần nguyên thôi.
  Nếu anh muốn ra kết quả 10/3 = 1.3333 th́ phải khai báo kiểu double mới được.
  Có thể lấy dữ liệu ra lúc là double cũng được.
  :D Đă có ghi chú là "Ai tham khảo th́ sửa lại kiểu dữ liệu nhé" :D

 10. #10
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace ConsoleApplication1
  {
  classProgram
  {
  publicstaticdouble Nhapdl()
  {
  double num;
  Console.WriteLine("nhap he so=");
  num =
  Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  return num;
  }
  publicstaticvoid GiaiPT1(double a,double b)
  {
  if (a == 0)
  if (b == 0)
  Console.WriteLine("PT VSN");
  else
  Console.WriteLine("PT VN");
  else
  Console.WriteLine("PT co No={0}",-b/a);
  }
  publicstaticvoid GiaiPT2(double a, double b, double c)
  {
  if (a == 0)
  GiaiPT1(b, c);
  else
  {
  double delta;
  delta = b * b - 4 * a * c;
  if (delta < 0)
  Console.WriteLine("PT bac 2 VN");
  else
  if (delta > 0)
  {
  double x1, x2;
  x1 = (-b +
  Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
  x2 = (-b -
  Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
  Console.WriteLine("PT co 2 nghiem la x1={0}\tx2={1}", x1, x2);
  }
  else
  Console.WriteLine("PT co no kep la {0}",(-b/(2*a)));
  }
  }

  staticvoid Main(string[] args)
  {
  int chon;
  double a, b, c;
  Console.WriteLine("Menu");
  Console.WriteLine("Giai PT bac 1");
  Console.WriteLine("Giai PT bac 2");
  Console.WriteLine("--------------");
  Console.WriteLine("Ban chon=");
  chon =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  switch (chon)
  {
  case 1:
  a = Nhapdl();
  b = Nhapdl();
  GiaiPT1(a, b);
  break;
  case 2:
  a = Nhapdl();
  b = Nhapdl();
  c = Nhapdl();
  GiaiPT2(a, b, c);
  break;
  default:
  Console.WriteLine("nhap sai lua chon");
  break;
  }
  Console.WriteLine("Cam on ban da su dung chuong trinh....");
  Console.WriteLine("an mot phim bat ky de thoat");
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 11. #11
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace vd79._
  {
  classProgram
  {
  publicstaticint TinhTong(paramsint[] mang)
  {
  int tong = 0;
  foreach (int k in mang)
  {
  tong += k;
  // tong=tong+k>> tinh tong mang
  }
  return tong;
  }
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  int[] diem=newint[10];
  int i,min,max;
  Console.WriteLine("qua trinh nhap dl cho mang");
  for (i = 0; i < 10; i++)
  {
  Console.Write("Diem[{0}]=",i);
  diem[i] =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  // hien thi ket qua vua nhap
  Console.WriteLine("Tim min ,max");
  min = diem[0];
  max = diem[0];
  foreach (int k in diem)
  {
  if (k>max)
  max=k;
  if (k < min)
  min = k;
  }
  Console.WriteLine("Min={0}\tMax={1}",min,max);
  int Tong_that;
  Tong_that=TinhTong(diem);
  // loi goi ham
  Console.WriteLine("Tong cua mang la {0}",Tong_that);
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 12. #12
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace ConsoleApplication1
  {
  classProgram
  {
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  int[,] demo=newint[5,5];// ngu qua
  int i, j;
  // khoi tao dong
  for (i = 0; i < 3; i++)
  {
  Console.WriteLine();
  for (j = 0; j < 3; j++)
  {
  Console.Write("nhap vao phan tu [{0},{1}]=",i,j);
  demo[i,j] =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  }
  // in ra man hinh
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("******************");
  Console.WriteLine("Mang vua nhap la");
  for (i = 0; i < 3; i++)
  {
  Console.WriteLine();
  for (j = 0; j < 3; j++)
  {
  // ket qua la
  Console.Write("{0}\t",demo[i,j]);
  }
  }
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 13. #13
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  Bài tập làm thêm C#
  Bài 1: In ra bảng cửu chương, có tŕnh bày
  Bài 2: In ra tam giác xuôi, ngược bằng dấu *, bằng số
  Bài 3: In ra tam giác cân
  Bài 4: Giải PT bậc 1, bậc 2, hệ PT bậc 1
  Bài 5: Nhập 1 mảng, kích thước nhập từ bàn phím:
  - In xuôi, in ngược mảng vừa nhập
  - T́m min, MAX
  - Tính tổng, TB
  - In theo chiều tăng dần, giảm dần
  - T́m phần tử trong mảng thỏa măn điều kiện X ( ví dụ như các phần tử dương, âm, chia hết cho 5 …)
  - Đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử trong mảng
  - Thêm, bớt, sửa, xóa 1 phần tử trong mảng

  Bài 6: T́m MAX, min của 3, 4 số do người dùng nhập vào ( ko dùng mảng)
  Bài 7: Viết chương tŕnh nhập vào 1 chuỗi, đưa ra số nguyên âm, phụ âm, dấu cách, chuyển chuỗi đó sang chữ hoa, chữ thường.
  - Nhập vào 1 kư tự bất kỳ và t́m xem có trong chuỗi hay ko:
  Trả lời xem kí tự đó có trong chuỗi hay ko
  Nếu có: Đếm số lần xuất hiện của nó trong chuỗi
  Đưa ra vị trí của kí tự đó trong chuỗi
  Bài 8: Cho người dùng nhập vào 1 chuỗi, sau đó nhập vào 1 từ. T́m xem từ đó có trong chuỗi hay ko. Nếu có đưa ra vị trí của nó trong chuỗi
  Bài 9: Viết 1 chương tŕnh sắp xếp mảng sử dụng cấp phát động malloc hoặc calloc
  - Số lượng của mảng tùy người dùng
  - Sắp xếp mảng theo chiều tăng dần
  - T́m min, MAX

  Bài 10: Nhập vào 1 dăy số dương cho đến khi gặp 0 th́ dừng
  - Hiển thị các số vừa nhập
  - Kiểm tra xem dăy vừa nhập có đối xứng hay ko

  Bài 11: Nhập vào danh sách các số nguyên dương đến khi gặp 0 th́ dừng
  - Đưa ra danh sách các số nguyên dương vừa nhập, ko kể 0
  - Đưa ra danh sách các số nguyên dương vừa nhập theo chiều giảm dần
  -
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 14. #14
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace ConsoleApplication1
  {
  classProgram
  {
  publicstaticint Nhap()
  {
  int so;
  Console.WriteLine("moi ban nhap vao mot so=");
  so =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  return so;
  }
  publicstaticint Chuvi(int chieudai, int chieurong)
  {
  return (2*(chieudai+chieurong));
  }
  publicstaticint DienTich(int chieudai, int chieurong)
  {
  return (chieudai * chieurong);
  }
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  int c_dai, c_rong;
  int S, C,chon;
  Console.WriteLine("MENU");
  Console.WriteLine("1. Tinh chu vi");
  Console.WriteLine("2. TInh dien tich");
  Console.WriteLine("3. Thoat");
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("--------------------");
  Console.Write("Ban chon=");
  chon =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


  switch (chon)
  {
  case 1:
  c_dai = Nhap();
  c_rong = Nhap();
  Console.WriteLine("Chu vi la {0}",Chuvi(c_dai,c_rong));
  break;
  case 2:
  c_dai = Nhap();
  c_rong = Nhap();
  Console.WriteLine("Dien tich la {0}",DienTich(c_dai,c_rong));
  break;
  case 3:
  Console.WriteLine("Thoat....");
  break;
  }

  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 15. #15
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  thể hiện tính đa h́nh trong C#
  using System;
  namespace CalculateNumber
  {
  classCalculate
  {
  Calculate()
  {
  }
  publicint Cong(int a, int b)
  {
  return (a + b);
  }
  publicint Cong(int a, int b,int c)
  {
  return (a + b+c);
  }
  publicdouble Cong(double a,double b)
  {
  return (a + b);
  }
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  Calculate demo = newCalculate();
  Console.WriteLine(demo.Cong(5, 4));
  Console.WriteLine(demo.Cong(5, 4,1));
  Console.WriteLine(demo.Cong(5.5, 4.1));
  Console.ReadLine();
  }

  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 16. #16
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  mảng của các đối tượng trong C#
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace VanDongVien
  {
  classdemo
  {
  publicint MaVDV;
  publicString Ten;
  publicint Tuoi;
  publicint Thuhang;
  publicvoid Nhap()
  {
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("----------------------");
  Console.WriteLine();
  Console.Write("Nhap MaVDV=");
  MaVDV =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Ten =");
  Ten =
  Console.ReadLine();
  Console.Write("Tuoi=");
  Tuoi =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Thu hang=");
  Thuhang =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  publicvoid HienThi()
  {

  Console.Write("{0}\t{1}\t{2}\t{3}",MaVDV,Ten,Tuoi,Thuhang);
  }
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  int SL,i;
  Console.Write("SL=");
  SL =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  // khai bao mang
  demo[]vdv=newdemo[SL];
  // nhap dl
  for ( i = 0; i < SL; i++)
  {
  // cai nay cuc ki quan trong
  vdv[i] = newdemo(); // goi ham khoi tao doi tuong
  vdv[i].Nhap();
  }
  //hien thi
  Console.WriteLine("MaVDV\tTen\tTuoi\tThuhang");
  for (i = 0; i < SL; i++)
  {
  vdv[i].HienThi();
  Console.WriteLine();
  }
  // tim vdv co tuoi cao nhat
  int maxtuoi=0;
  for (i = 0; i < SL; i++)
  {
  if (vdv[i].Tuoi > maxtuoi)
  maxtuoi = vdv[i].Tuoi;
  }
  Console.WriteLine("\n\n\n");
  Console.WriteLine("VDV co tuoi lon nhat la {0}",maxtuoi);
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 17. #17
  NIIT Student Avatar của E_Shjn89
  Tham gia ngày
  Apr 2009
  Bài gửi
  9

  Thumbs up Tài Liệu Cho Các Bạn Sofware hoc C#

  Bai` gồm 13 chương.
  Ḿnh up 4 chương cho các bạn học trước. Ḿnh sẽ up dần cho cac ban. Chúc các ban thành công

  http://www.mediafire.com/?sharekey=6...e6ba49b5870170

  :B
  ~~~ Có t́nh bạn là có được chiếc ch́a khóa mở
  vào tâm hồn người khác. ~~~

 18. #18
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  using System;
  using System.IO;
  namespace Chap9_A1
  {
  classQLSV
  {
  structSV
  {
  publicint MaSV;
  publicstring TenSV;
  publicstring QueQuan;
  publicint Tuoi;
  };
  privateSV SV1;
  staticFileStream F; // dung de khoi tao su dung file
  StreamWriter W;// dung de ghi file
  StreamReader R;// dung de doc file
  //dung de nguoi dung nhap dl, sau do ghi vao file
  publicvoid NhapSV()
  {
  Console.WriteLine("----------------------------");
  Console.WriteLine("Moi ban nhap DL cho Sinh vien");
  Console.Write("Ma SV= ");
  SV1.MaSV =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Ten SV= ");
  SV1.TenSV =
  Console.ReadLine();
  Console.Write("Que quan cua SV = ");
  SV1.QueQuan =
  Console.ReadLine();
  Console.Write("Tuoi SV = ");
  SV1.Tuoi =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  // goi den FileStream de su dung File
  F = newFileStream("SinhVien.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write);
  // goi den quyen ghi len File
  W = newStreamWriter(F);
  //Writing data into the file.
  W.Write("Ma SV: ");
  W.Write(SV1.MaSV);
  W.Write(
  "-");
  W.Write(
  "Ten SV: ");
  W.Write(SV1.TenSV);
  W.Write(
  "-");
  W.Write(
  "Que Quan SV: ");
  W.Write(SV1.QueQuan);
  W.Write(
  "-");
  W.Write(
  "Tuoi SV: ");
  W.Write(SV1.Tuoi);
  W.WriteLine(
  "-");
  // xoa bo nho' dem ban phim , dong file lai
  W.Flush();
  W.Close();
  }
  //dung de doc file va hien thi
  publicvoid HienThiSV()
  {
  string Str;
  F =
  newFileStream("SinhVien.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read);
  R =
  newStreamReader(F);
  Console.Clear();
  int vitri = 0;
  //lay dl tu file va hien thi
  while ((Str = R.ReadLine()) != null)//doc tung dong trong file
  {
  while (true)
  {
  vitri = Str.IndexOf(
  "-");// tra ve vi tri dau tien cua - trong chuoi str
  if (vitri == -1)// ko co dau -
  break;
  Console.WriteLine(Str.Substring(0, vitri));// in ra chuoi tu bat dau den vi tri dau tien co dau -
  Str = Str.Substring(vitri + 1);// bo di chuoi vua hien thi
  }
  vitri = 0;
  }
  R.Close();
  }
  //Method to search a particular record on the basis of the date.
  publicvoid Search()
  {
  string Str, Chkstr1, Chkstr2;
  int vitri;
  F =
  newFileStream("SinhVien.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read);
  R =
  newStreamReader(F);
  int masv_tim;
  Console.Write("Moi ban nhap Ma SV muon tim=");
  masv_tim =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  //mo file ra va doc dl theo tung dong`
  while ((Str = R.ReadLine()) != null)
  {
  // dan chuoi Chkstr1 la : Ma SV= + masv_tim nhap tu ban phim
  Chkstr1 = "Ma SV: " + masv_tim;
  vitri = Str.IndexOf(
  "-");
  Chkstr2 = Str.Substring(0, vitri);
  if ((Chkstr1.CompareTo(Chkstr2)) == 0)// so sanh chuoi 1 voi chuoi 2 neu =0 la giong nhau
  {
  while (true)
  {
  vitri = Str.IndexOf(
  "-");
  if (vitri == -1)
  break;
  Console.WriteLine(Str.Substring(0, vitri));
  Str = Str.Substring(vitri + 1);
  }
  vitri = 0;
  }
  }
  R.Close();
  }
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  QLSV S = newQLSV();
  int chon = 0;
  Console.Clear();
  while (chon != 4)
  {
  Console.WriteLine("1. Them SV");
  Console.WriteLine("2. Hien Thi SV");
  Console.WriteLine("3. Tim kiem SV theo masv");
  Console.WriteLine("4. Thoat");
  Console.Write("Ban chon : ");
  chon =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  switch (chon)
  {
  case 1: Console.Clear(); S.NhapSV(); Console.Clear(); break;
  case 2: Console.Clear(); S.HienThiSV(); Console.ReadLine(); Console.Clear(); break;
  case 3: Console.Clear(); S.Search(); Console.ReadLine(); Console.Clear(); break;
  case 4: return;
  default: Console.WriteLine("Sai Gia Tri."); break;
  }
  }
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 19. #19
  NIIT Student Avatar của duyvn2005
  Tham gia ngày
  Jul 2009
  Bài gửi
  45

  Mặc định Ðề: tham khảo mă nguồn c#

  /*Bi 10: Nhp vo 1 dy s dng cho n khi gp 0 th dng
  - Hin th cc s va nhp
  - Kim tra xem dy va nhp c i xng hay ko
  */
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  namespace ConsoleApplication1
  {
  classmangsonguyen
  {
  staticint[] mangnguyen;
  int demsonhap;
  publicvoid xulidl()
  {
  int[] mangnguyen = newint[100];
  for (int i = 0; i < mangnguyen.Length; i++)
  {
  demsonhap++;
  int k=0;
  Console.WriteLine("moi ban nhap vao so nguyen");
  k =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (k > 0)
  mangnguyen[i] = k;
  else
  {
  if (k == 0)
  break;
  else
  {
  Console.WriteLine("Moi ban nhap lai");
  while (k >= 0)
  {
  Console.WriteLine("moi ban nhap vao so nguyen");
  k =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (k >= 0)
  mangnguyen[i] =
  Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  }
  }
  }
  for (int i = 0; i < demsonhap; i++)
  Console.WriteLine("{0}", mangnguyen[i]);
  }

  publicvoid sapxepvain()
  {
  int tg=0;
  for (int i = 0; i < demsonhap; i++)
  for(int j=0;j<demsonhap-1;j++)
  {
  if (mangnguyen[j] >= mangnguyen[j + 1])
  mangnguyen[j] = mangnguyen[j + 1];
  mangnguyen[j + 1] = tg;
  tg = mangnguyen[j];
  }
  for (int m = 0; m < mangnguyen.Length; m++)
  Console.WriteLine("{0}", mangnguyen[m]);
  }
  }
  classProgram
  {
  staticvoid Main(string[] args)
  {
  mangsonguyen demo = newmangsonguyen();
  demo.xulidl();

  demo.sapxepvain();
  Console.ReadLine();
  }
  }
  }

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •