Các khóa Lập tŕnh PHP | JAVA | ANDROID | .NET tại iNET Đà Nẵng
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 20 của 24

Chủ đề: Bài tập tổng hợp SQL

 1. #1
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Bài tập tổng hợp SQL

  Đề bài :
  CSDL quan ly sinh vien
  1. Sinhvien
  MaSv PK
  TenSV
  Diachi
  SoDT
  KHoa
  LOP

  2. MOnhoc
  MaMon PK
  Tenmon
  Chuthich

  3. Diem
  Mahocki PK
  MaSV FK
  MaMon FK
  Diemlan1
  Diemlan2
  Diem ( de trong - tao mot trigger tu dong update diem cao nhat trong cac diem lan 1 va lan 2)
  DE bai
  1. Tao CSDL tren
  2. Chen du lieu cho cac bang ( >=5)
  3. Hien thi cac sinh vien den tu Ha Noi
  4. Hien thi tat cac cac sinh vien chua thi ( diem is null)
  5. Hien thi tat cac cac sinh vien thi qua mon: TOan
  6. Tao truy van xoa tat cac sv co diem lan 1, lan 2, diem <5
  7. Tao thu tuc tuc cho phep:
  a.nhap them sinhvien moi
  b. nhap diem
  c. nhap monhoc
  8. Tao thu tuc dung de hien thi
  a. Hien thi tat ca sinh vien
  b. Hien thi tat cac cac sinh vien thi qua
  c. Hien thi 2 sinh vien co diem cao nhat
  9. Tao trigger cho phep kiem tra cac thong tin khi nhap
  a. Nhap vao bang sinh vien ( tat cac truong phai nhap)
  b. Nhap vao bang Mon hoc ( tat cac truong phai nhap)
  10. Tao trigger khong cho phep update diem
  11. Tao trigger khong cho phep xoa mon hoc
  -- code demo
  usemaster
  drop
  database demo12
  go
  createdatabase demo12
  go
  use demo12
  go
  createtable diem
  (
  mahk intprimarykey,
  masv int,
  diemlan1 float,
  diemlan2 float,
  diem float
  )
  Go
  --- tao trigger cho phep chen vao diem cao nhat
  createtrigger trginsertDiem
  on Diem
  forinsert
  as
  declare
  **diemlan1 float
  declare
  **masv int
  declare
  **diemlan2 float
  select
  **diemlan1=inserted.diemlan1,
  **diemlan2=inserted.diemlan2,
  **masv=inserted.masv
  from inserted
  if(**diemlan2>**diemlan1)
  begin
  update diem
  set diem.diem=**diemlan2
  where masv=**masv
  select*from diem
  end
  else
  begin
  update diem
  set diem.diem=**diemlan1
  where masv=**masv
  select*from diem
  end
  ---- test
  insertinto Diem(mahk,diemlan1,diemlan2)
  values(1,3,3)
  ---
  insertinto Diem(mahk,masv,diemlan1,diemlan2)
  values(2,2,3,5)
  ---
  insertinto Diem(mahk,masv,diemlan1,diemlan2)
  values(3,3,7,5)
  --
  insertinto Diem(mahk,masv,diemlan1,diemlan2)
  values(4,3,7,5)
  Lần sửa cuối bởi cuongnt; 17-07-09 lúc 11:33 AM.
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 2. #2
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: Bài tập tổng hợp SQL

  đề bài : demo về trigger
  CREATE DATABASE TEST
  go
  Use Test
  Go
  Create table Kem
  (
  Makem int primary key,
  tenkem varchar(30),
  soluong int
  )
  Go
  create table khachhang
  (
  makh int primary key,
  tenkh varchar(30),
  diachikh varchar(30),
  soDt varchar(10)
  )
  Go
  create table hoadon
  (
  mahoadon int primary key,
  makh int foreign key references Khachhang(makh),
  makem int foreign key references Kem(makem),
  sldatmua int,
  chuthich varchar(255)
  )
  Go
  --- chen du lieu
  alter trigger trginsertKem
  on Kem
  for insert
  as
  Declare **soluong int
  select **soluong=inserted.soluong
  from inserted
  if (**soluong<0)
  begin
  print 'ban gia tri nhap sai'
  rollback transaction
  end
  else
  print 'ban da nhap thanh cong'
  G0
  insert into kem
  values(5,'kem trang tien 4',2000)
  --
  Go
  create trigger trginsertKem
  on Kem
  for insert
  as
  Declare **soluong int
  select **soluong=inserted.soluong
  from inserted
  if (**soluong<0)
  begin
  print 'ban khong the nhap so luong am'
  rollback transaction
  end
  Go
  insert into kem
  values(1,'kem dau tay',100)
  --tao trigger danh cho khach hang
  insert into khachhang
  values(1,'Dang Thuy Tram',NULL,NULL)
  Go
  SELECT * FROM KHACHHANG
  Go
  --
  create trigger trginsertKH
  on khachhang
  for insert
  as
  declare **tenkhach varchar(30)
  declare **diachi varchar(30)
  declare **sodt varchar(10)
  select **tenkhach=inserted.tenkh,
  **diachi=inserted.diachikh,
  **sodt=inserted.soDT
  From inserted
  if (**tenkhach is null) or (**diachi is null)
  or (**sodt is null)
  begin
  print 'them du lieu khong thanh cong'
  print 'ban phai nhap day du tat cac thong tin'
  rollback transaction
  end
  else
  print 'qua trinh chen dl thanh cong'
  ---
  Go
  INSERT INTO KHACHHANG
  VALUES(2,'Dang Ha Linh','Cao Nguyen Moc Chau SOn La','0983843380')
  Go
  SELECT * FROM KHACHHANG
  Go
  ---tao trigger cho bang hoa don
  CREATE TRIGGER trginserHoaDon
  On HoaDon
  For Insert
  as
  DECLARE **soluong int
  DECLARE **sldatmua int
  SELECT **soluong=kem.soluong
  FROM kem
  SELECT **sldatmua=inserted.sldatmua
  FROM Inserted
  if (**sldatmua>**soluong)
  begin
  print 'ban khong the mua so luong lon hon so luong dang co'
  rollback transaction
  end
  else
  print 'Hoa don da dc tao thanh cong'
  -- chen thu dl
  Go
  INSERT INTO HOADON
  VALUES(1,2,1,30,'mang den ngay 550 HQV')
  Go
  SELECT * FROM HOADON
  Go
  SELECT * FROM KEM
  Go
  --tao trigger ko cho phep xoa kh
  CREATE TRIGGER trgdelKhachhang
  on KhachHang
  For delete
  as
  begin
  print 'ban khong dc quyen xoa khach hang'
  rollback transaction
  end
  -- kiem tra
  Go
  SELECT * FROM KHACHHANG
  Go
  SELECT * FROM HOADON
  Go
  delete hoadon
  where mahoadon is not null
  GO
  delete khachhang
  where makh=2
  --
  Go
  SELECT * FROM KEM
  Go
  --- khong cho phep update khach hang
  create trigger trgupdatekem
  on kem
  for update
  as
  Declare **soluong int
  select **soluong=kem.soluong
  from kem
  if (**soluong >1000)
  begin
  print 'so luong toi da la 1000'
  rollback transaction
  end
  --
  Go
  update kem
  set soluong=soluong+1000
  Go
  --- sua lai trigger tao hoa don co cap nhat
  alter TRIGGER trginserHoaDon
  On HoaDon
  For Insert
  as
  DECLARE **soluong int
  DECLARE **sldatmua int
  SELECT **soluong=kem.soluong
  FROM kem
  SELECT **sldatmua=inserted.sldatmua
  FROM Inserted
  if (**sldatmua>**soluong)
  begin
  print 'ban khong the mua so luong lon hon so luong dang co'
  rollback transaction
  end
  else
  begin
  update kem
  set kem.soluong=kem.soluong-**sldatmua

  -- chi tiet hoa don
  select * from hoadon

  -- kiem tra so luong kem con lai
  select * from kem
  print 'Hoa don da dc tao thanh cong'

  end
  --kiem tra
  go
  select * from kem
  Go
  insert into hoadon
  values(4,1,1,10,'minh hoa 5')
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 3. #3
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: Bài tập tổng hợp SQL

  demo về Store procedure
  bang 1: SinhVien
  MaSV int PK
  HoTen varchar
  QueQuan varchar

  Bang 2: MonHoc
  Mamon int PK
  TenMon varchar
  ChuThich varchar
  Bang 3: Diem
  MaSV int FK
  Mamon int FK
  Diem float check (Diem>0)
  --- cau hoi
  1. Tao bang voi moi quan he nhu tren
  2. Nhap du lieu can thiet cho bang (5-10) ban ghi
  3. Tao store procedure de hien thi tat cac sinh vien
  4. Tao store procedure de hien thi tat cac mon hoc
  5.Tao store procedure de hien thi tat cac sinh vien den
  quequan="" . Voi que quan la mot tham so truyen vao
  6.SP Hien thi chi tiet sinh vien va diem
  7.SP hien thi cac sinh vien thi qua ( >=5)
  8. SP hien thi cac sinh vien hoc cung 1 mon hoc voi
  ten mon nhap tu ban phim
  9. SP vHien thi ten cac sinh vien dat hoc bong( diem>=8)
  10. Tao SP goi den sinh vien dat hoc bong va que quan den tu ( nhap tu ban phim)
  goi y:
  C1: tao SP voi 2 tham so truyen vao la diem va que quan
  C2: Goi SP voi mot tham truyen vao la que quan nhung
  truy van co diem >=8
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 4. #4
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: Bài tập tổng hợp SQL

  create database Sp1
  Go
  use Sp1
  create table Sinhvien
  (
  MaSV int primary key,
  HoTen varchar(20),
  QueQuan varchar(20)
  )
  Go
  create table Monhoc
  (
  Mamon int primary key,
  TenMon varchar(20),
  Chuthich varchar(20)
  )
  Go
  create table Diem
  (
  MaSV int foreign key references Sinhvien(MaSV),
  Mamon int foreign key references Monhoc(mamon),
  Diem int
  )
  Go
  --tao trigger cho su kien chen dl <0 >10 bao loi
  -- trong bang diem
  CREATE TRIGGER trginsertDiem
  ON Diem
  For insert
  as
  DECLARE **Diem int
  SELECT **Diem=inserted.Diem
  FROM Inserted
  IF (**Diem <0) or (**Diem >10)
  begin
  print 'Sai gia tri diem'
  Rollback transaction
  end
  else
  begin
  Print 'qua trinh chen dl thanh cong'
  end
  Go
  -- check
  INSERT INTO DIem
  VALUES (2,3,10)
  Go
  SELECT * FROM DIEM

  -- chen du lieu
  insert into Sinhvien
  values(1,'Dang Ha Linh','Son La')
  insert into Sinhvien
  values(2,'Ha Bao Chung','Phu Tho')
  insert into Sinhvien
  values(3,'Hoang Van Thai','Yen Bai')
  insert into Sinhvien
  values(4,'Do Manh Hoang','Ha Noi')
  insert into Sinhvien
  values(5,'Cao Quyet Chi','Hoa Binh')
  insert into Sinhvien
  values(6,'Cao Quyet Chi','Dalak')
  --- chen bang monhoc
  insert into Monhoc
  Values(1,'SQL','quarter 2')
  insert into Monhoc
  Values(2,'C#','quarter 3')
  insert into Monhoc
  Values(3,'Officer','quarter 1')
  --- chen vao bang diem
  insert into Diem
  values(1,1,7)
  insert into Diem
  values(1,2,6)
  insert into Diem
  values(1,3,4)
  insert into Diem
  values(2,1,6)
  insert into Diem
  values(2,2,9)
  insert into Diem
  values(3,1,7)
  insert into Diem
  values(3,3,6)
  ---- gia sp tao hien thi tat sinh vien
  create procedure HienThiSV
  as
  select * from Sinhvien
  --- hien thi
  execute HienThiSV
  exec HienthiSV
  HienThiSV
  --- hien thi theo que quan
  create proc Timkiem_quequan **quequan varchar(20)
  as
  SELECT * FROM Sinhvien
  where quequan=**quequan
  ---
  Timkiem_quequan 'Yen Bai'
  Timkiem_quequan 'Hoa Binh'
  Timkiem_quequan Dalak
  -- sua tim kiem de khong nhap vao du lieu van chay
  alter proc Timkiem_quequan **quequan varchar(20)=NULL
  as
  begin
  if **quequan is null
  begin
  print 'bat buoc phai nhap tham so que quan'
  return
  end
  print 'danh sach sv thoa man la'
  SELECT * FROM Sinhvien
  where quequan=**quequan
  end
  -- chay thu
  alter procedure timkiem2 **quequan varchar(20)
  as
  SELECT Hoten,Quequan,Diem
  FRom Sinhvien JOin DIem
  on SInhvien.masv=diem.masv
  Where Diem.masv=
  (select masv
  from sinhvien
  where quequan=**quequan)
  -- tao thu tuc goi den ca 2 ham tren
  Create proc prcgoica2 **quequan varchar(20)
  as
  begin
  exec timkiem_quequan **quequan
  exec timkiem2 **quequan
  end
  -- thuc thi ca 2 ham cung luc
  prcgoica2 'Son La'
  --Verify
  sp_helptext prcListContractRecruiter
  DECLARE **ReturnValue int
  EXEC **ReturnValue = prcPrintRecruitmentAgencyList 'Alexandria'
  SELECT **ReturnValue
  ----- cau 6 hien thi chi tiet sinh vien va diem
  create proc hienthisv_diem
  as
  SELECT SInhvien.masv,hoten,quequan,mamon,diem
  from sinhvien join diem
  on Sinhvien.masv=diem.masv
  --- cau 7
  create proc sv_pass
  as
  SELECT SInhvien.masv,hoten,quequan,mamon,diem
  from sinhvien join diem
  on Sinhvien.masv=diem.masv
  where diem>=5
  --- cau 8
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 5. #5
  NIIT Student Avatar của chunghb
  Tham gia ngày
  Feb 2009
  Đến từ
  1 chỗ nào đó...
  Bài gửi
  13

  Mặc định Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  thưa thầy,em chạy câu lệnh thấy có chút vấn đề báo ở phần trginsertKem trong bài 'demo về trigger'
  có phải thầy nhầm câu lệnh 'creat' với 'alter' ko ạ??
  v́ em thấy thầy chưa tạo trigger mà đă có alter :U
  Lần sửa cuối bởi chunghb; 18-07-09 lúc 04:56 PM. Lư do: hehe nhầm chút,nhà hỏng bàn phím phải dùng phím ảo nên viết nhầm :P

 6. #6
  Moderators Avatar của blackpanther
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Đến từ
  Học Viện iNET
  Bài gửi
  656

  Mặc định Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  Sai rồi, câu lệnh CREATE Chứ không phải là INSERT.
  CREATE trigger trginsertKem
  on Kem
  for insert
  as
  Declare **soluong int
  select **soluong=inserted.soluong
  from inserted
  if (**soluong<0)
  begin
  print 'ban gia tri nhap sai'
  rollback transaction
  end
  else
  print 'ban da nhap thanh cong'
  GO
  insert into kem values(5,'kem trang tien 4',2000)
  Luôn luôn lắng nghe:015:, lâu lâu mới hiểu :015:

  Hăy Thanks nếu bạn thấy bài viết có ích, xin vui ḷng không repply lại để spam.

 7. #7
  Moderators Avatar của blackpanther
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Đến từ
  Học Viện iNET
  Bài gửi
  656

  Mặc định Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  --- tao trigger cho phep chen vao diem cao nhat
  createtrigger trginsertDiem
  on Diem
  forinsert
  as
  declare **diemlan1 float
  declare **masv int
  declare **diemlan2 float
  select **diemlan1=inserted.diemlan1,
  **diemlan2=inserted.diemlan2,
  **masv=inserted.masv
  from inserted
  if(**diemlan2>**diemlan1)
  begin
  update diem
  set diem.diem=**diemlan2
  where masv=**masv
  end
  else
  begin
  update diem
  set diem.diem=**diemlan1
  where masv=**masv
  end
  Đoạn code trigger trên khi chèn dữ liệu cho hai MaSV giống nhau th́ vẫn chèn vào được, nhưng khi mở ra xem dữ liệu th́ các bạn sẽ thấy một lỗi là có sinh viên nào thi có mặt hai lần trong bảng điểm th́ sẽ lấy vào trường diem kết quả của một lần thi, và giá trị của các trường khác cũng không đúng.Các bạn test thử xem.
  Và đây là kết quả ḿnh test.
  Chèn dữ liệu
  INSERT INTO Diem VALUES (1,1, 1, 7, 8, NULL )
  INSERT INTO Diem VALUES (2,2, 2, 9, 8, NULL )
  INSERT INTO Diem VALUES (3,3, 1, 5, 8, NULL )
  INSERT INTO Diem VALUES (5,4, 3, 7, 8, NULL )
  INSERT INTO Diem VALUES (6,5, 3, 7, 10, NULL )
  INSERT INTO Diem VALUES (7,5, 2, NULL, NULL, NULL )
  Kết quả:

  Các bạn thử nghĩ xem cách khắc phục lỗi này nhé, ḿnh đă t́m rồi, các cậu thử xem.
  Luôn luôn lắng nghe:015:, lâu lâu mới hiểu :015:

  Hăy Thanks nếu bạn thấy bài viết có ích, xin vui ḷng không repply lại để spam.

 8. #8
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  usemaster
  Go
  dropdatabase Halinh
  Go
  createdatabase HaLinh
  Go
  use HaLinh
  Go
  --- C1 -tao bang
  createtable Sinhvien
  (
  Masv intprimarykey,
  tensv varchar(20),
  Dichi varchar(50),
  SoDT varchar(10),
  Khoa varchar(20),
  Lop varchar(10)
  )

  Go
  createtable Monhoc
  (
  Mamon intprimarykey,
  Tenmon varchar(20),
  chuthich varchar(255)
  )
  Go
  Createtable Diem
  (
  masv intforeignkeyreferences Sinhvien(masv),
  Mamon intforeignkeyreferences Monhoc(mamon),
  Mahk intcheck(mahk between 1 and 14),
  Diemlan1 float,
  diemlan2 float,
  diem float
  )
  Go
  --- nhap du lieu cho cac bang
  --- 9 a - tao trigger de tat cac truong trong bang sv phai nhap
  createtrigger trginsertSinhvien
  on Sinhvien
  forinsert
  as
  -- khai bao 5 bien luu tru
  Declare **tensv varchar(20)
  Declare **diachi varchar(50)
  Declare **soDT varchar(10)
  Declare **Khoa varchar(20)
  Declare **lop varchar(10)
  -- lay du lieu ra cac bien tu bang inserterd
  select **tensv=inserted.tensv,
  **diachi=inserted.dichi,
  **soDT=inserted.soDT,
  **khoa=inserted.khoa,
  **lop=inserted.lop
  From inserted
  if((**tensv isnull)or(**diachi isnull)
  or(**soDT isnull)or(**khoa isnull)or(**lop isnull))
  begin
  print'Ban phai day du cac thong'
  print'qua trinh them dl khong thanh cong'
  rollbacktransaction
  end
  else
  begin
  print'ban da them du lieu tc'
  -- kiem tra
  select*from sinhvien
  end
  Go
  -- tao trigger cho bang mon hoc de bat buoc phai nhap het cac thong tin trong bang
  createtrigger trgInsertMonhoc
  on Monhoc
  forinsert
  as
  --Khai bao bien
  declare **TenMon varchar(20)
  declare **chuthich varchar(255)
  --Lay du lieu tu bang inserted
  select **TenMon=inserted.TenMon,
  **Chuthich=inserted.Chuthich
  from inserted
  if((**TenMon isnull)or(**Chuthich isnull))
  begin
  print'Phai nhap day du cac thong tin'
  print'Nhap du lieu khong thanh cong'
  rollbacktransaction
  end
  else
  begin
  print'Nhap du lieu thanh cong'
  ---Kiem tra
  select*from Monhoc
  end
  Go
  --- chen du lieu
  insertinto sinhvien
  values(1,'Nguyen Van Hoa','Lang Son','090990999','2','NSE08101')
  insertinto sinhvien
  values(2,'Le Thanh Hai','Bim Son - Thanh Hoa','090990999','2','NSE08101')
  insertinto sinhvien
  values(3,'Nguyen Khanh Tra','Son La','090990889','2','NSE08101')
  insertinto sinhvien
  values(4,'Nguyen Ngoc Hai','Quang Binh','0909909879','2','NSE08101')
  insertinto sinhvien
  values(5,'Hoang Van Thai','Yen Bai','099999999','2','NSE08101')
  -- chen dl cho bang mon hoc
  Go
  insertinto Monhoc
  values(1,'Toan','Dai Cuong ki 1')
  insertinto Monhoc
  values(2,'Ly','Dai Cuong ki 1')
  insertinto Monhoc
  values(3,'Hoa','Dai Cuong ki 1')
  insertinto Monhoc
  values(4,'Lap trinh1','Dai Cuong ki 2')
  insertinto Monhoc
  values(5,'SQL','Dai Cuong ki 3')
  Go
  -- tao trigger update diem
  createtrigger trginsertDiem
  on Diem
  forinsert
  as
  begin
  declare **diemlan1 float
  declare **diemlan2 float
  declare **masv int
  declare **mamon int
  -- lay dl
  select **masv=inserted.masv,
  **mamon=inserted.mamon,
  **diemlan1=inserted.diemlan1,
  **diemlan2=inserted.diemlan2
  from inserted
  -- kiem tra
  if(**diemlan1>**diemlan2)
  begin
  update diem
  set diem=**diemlan1
  where diem.masv=**masv and diem.mamon=**mamon
  -----kiem tra
  select*from diem
  end
  else
  begin
  update diem
  set diem=**diemlan2
  where diem.masv=**masv and diem.mamon=**mamon
  -----kiem tra
  select*from diem
  end
  end
  --- chen dl cho bang diem
  Go
  insertinto Diem(masv,mamon,mahk,diemlan1,diemlan2)
  values(1,1,1,5,7)
  insertinto Diem(masv,mamon,mahk,diemlan1,diemlan2)
  values(1,2,1,8,5)
  insertinto Diem(masv,mamon,mahk,diemlan1,diemlan2)
  values(2,1,2,6,6)
  insertinto Diem(masv,mamon,mahk,diemlan1,diemlan2)
  values(2,3,1,5,9)
  insertinto Diem(masv,mamon,mahk,diemlan1,diemlan2)
  values(3,1,1,5,7)
  insertinto Diem(masv,mamon,mahk,diemlan1,diemlan2)
  values(3,1,2,6,7)
  insertinto Diem(masv,mamon,mahk,diemlan1,diemlan2)
  values(4,1,2,NULL,NUll)
  Go
  -- thuc hien cac cau truy van
  -- 3. hien thi tat cac sinh vien den tu Quang Binh
  select*from sinhvien
  where dichi='Quang Binh'
  --4 Hien thi tat cac sinh vien chua thi
  select SinhVien.masv,tensv,diemlan1,diemlan2,diem
  FROM SinhVien JOIN Diem
  on SinhVien.Masv=Diem.Masv
  Where(Diem isnull)
  ---5 hien thi tat ca cac sinh vien thi qua mon toan
  select*from sinhvien
  where masv in(
  selectdistinct masv from Diem
  where Diem>=5 and
  mamon in(
  select mamon from monhoc
  where tenmon='Toan')
  )
  Go
  -- 6 tao cac truy van xoa tat cac sv co diem thi <5
  --bo qua
  -- 7a. tao thu tuc cho phep nhap them mon moi
  createprocedure prcThemMonhoc
  **mamon int,
  **Tenmon varchar(20),
  **chuthich varchar(255)
  as
  begin
  Insertinto Monhoc
  values(**mamon,**tenmon,**chuthich)
  -- kiem tra
  select*from monhoc
  end
  Go
  --- kiem tra
  prcThemMonhoc 6 ,'Nghi giai lao','de hoc ca 2'
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 9. #9
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: Bài tập tổng hợp SQL

  USEMASTER
  GO
  DROPDATABASE MINHHOA1
  GO
  CREATEDATABASE MINHHOA1
  GO
  USE MINHHOA1
  GO
  CREATEFUNCTION XEPLICH(**NGAY INT)
  RETURNSVARCHAR(20)
  AS
  BEGIN
  DECLARE **XEPLICH VARCHAR(20)
  SELECT **XEPLICH=CASE **NGAY
  WHEN 2 THEN'THU 2'
  WHEN 3 THEN'THU 3'
  WHEN 4 THEN'THU 4'
  WHEN 5 THEN'THU 5'
  WHEN 6 THEN'THU 6'
  WHEN 7 THEN'THU 7'
  WHEN 8 THEN'CHU NHAT'
  ELSE
  'KHONG DUNG'
  end
  RETURN **XEPLICH
  END
  go
  --- ap dung vao bang
  createtable tuan
  (
  ngay int,
  thu as(dbo.XEPLICH(ngay))
  )
  --
  Go
  -- tao ham demo chen ngay
  alterprocedure taongay
  **ngay
  int
  as
  begin
  insertinto tuan(ngay)
  values(**ngay)
  --kiem
  select*from tuan
  end
  --
  Go
  taongay 2
  --
  insertinto tuan
  values(3)
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 10. #10
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: Bài tập tổng hợp SQL

  chen database hàng loat ( demo) dùng hàm
  declare **test int
  select
  **test=1
  while(**test<100)
  begin
  exec taongay **test
  select **test=**test+1
  end
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 11. #11
  NIIT Student Avatar của khanhkt72
  Tham gia ngày
  May 2009
  Đến từ
  Thống lĩnh của các trùm thống lĩnh!
  Bài gửi
  51

  Post Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  Đây là một đề thi cuối khóa tại một trường ĐH, mọi người cùng tham khảo. Đề không được mang về nhưng do ai cũng học xong MCSA nên việc tuồng đề và CSDL ra ngoài là một vấn đề không khó đối với họ :009::B

  Database: Download
  Đề thi: Download (Office 2k7 sr v́ nhầm nên Save thành .docx) :D

  Đề up lại:B
  Câu 1: Tạo View hoặc SP thực hiện các yêu cầu sau:
  a.Cho biết (MaVT, TENVT) của các Vật tư chưa từng được bán.
  Tên: VT_chua_duoc_ban
  b.Liệt kê số lượng tồn của các Vật tư. Kết quả:
  MaVT TENVT TONGNHAP TONGXUAT SLTON
  Tên: Thongketonkho
  Câu 2: Viết các View sau:
  a.Liệt kê danh sách các user của CSDL QLVT
  b.Liệt kê danh sách các roles cảu CSDL QLVT
  c.Liệt kê danh sách user là thành viên của role trong CSDL QLVT
  Kết suất: USERNAME ROLENAME
  Câu 3: Tạo Trigger kiểm tra việc xóa 1 Nhân viên trong Table NHANVIEN phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong CSDL. Nếu Nhân viên muốn xóa có Mă số c̣n trong Table PHATSINH th́ in câu thông báo lỗi: “Khong the xoa Nhan vien co Ma so X vi se vi pham rang buoc ve khoa ngoai”. Trong đó, X là Mă Nhân viên mà ta đang thực hiện lệnh!
  :D
  Làm thân trai phải ngang tàng, ngạo nghễ!!!
  Sống trên đời phải hống hách, ba hoa!!!
  Dũng cảm bước qua hiện tại đau khổ,
  Ngang tàng đạp đổ tương lai mịt mù!!!

  YM: khanhkt72Skype: kudoitqn:004:


 12. #12
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: Bài tập tổng hợp SQL

  tao DB = lenh (demo)
  CREATEDATABASE Employee
  On
  (
  Name=employee_dat,
  Filename='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\employee.mdf',
  SIZE=12,MAXSIZE=100,FILEGROWTH=2)
  LOGON
  (
  NAME='EMPLOYEE_LOG',
  FILENAME='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\employee.ldf',
  SIZE=4 MB,MAXSIZE=50 MB,FILEGROWTH=2 MB)
  --- CHEN THEM FILE NDF
  ALTERDATABASE EMPLOYEE
  ADDFILE
  (
  NAME='Emp_file3',
  FILENAME='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\Emp_file2.ndf',
  SIZE=4MB,MAXSIZE=50MB,
  FILEGROWTH=2MB
  )

  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 13. #13
  NIIT Student Avatar của tacbephot
  Tham gia ngày
  Jul 2009
  Bài gửi
  11

  Mặc định Ðề: Bài tập tổng hợp SQL

  cho em hỏi, ở đây là dùng sql 2005 hay sql 2000 ạ, em mới tập làm thui nhưng copy query vào sql 2005 th́ báo lỗi tùm lum
  hay đây là bài tập t́m và sửa lỗi ạ :-s

 14. #14
  NIIT Student Avatar của chunghb
  Tham gia ngày
  Feb 2009
  Đến từ
  1 chỗ nào đó...
  Bài gửi
  13

  Mặc định Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  Trích dẫn Nguyên văn bởi tacbephot Xem bài viết
  cho em hỏi, ở đây là dùng sql 2005 hay sql 2000 ạ, em mới tập làm thui nhưng copy query vào sql 2005 th́ báo lỗi tùm lum
  hay đây là bài tập t́m và sửa lỗi ạ :-s
  cái này th́ cậu vừa làm đồng thời t́m lỗi và chỉnh sửa luôn mới có hiệu quả chứ,copy về rồi execute th́ sao mà nhớ được :20:

 15. #15
  NIIT Student Avatar của khanhkt72
  Tham gia ngày
  May 2009
  Đến từ
  Thống lĩnh của các trùm thống lĩnh!
  Bài gửi
  51

  Post Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  Học SQL mà bạn Copy rồi Paste th́ không thể nào học được đâu!
  Tốt nhất là ngồi tự gơ phím, sau đó nghiền ngẫm mới nhớ được lâu, SQL c̣n gắn liền với dân IT dài dài
  Nếu đầu tiên học th́ nên chọn 2k v́ giao diện dễ xài hơn 2k5 cũng như 2k8!
  SQL 2k so với các đời sau cũng giống như Off 2k3 so với 2k7 vậy thôi :015:
  Chúc thành công!


  :D
  Làm thân trai phải ngang tàng, ngạo nghễ!!!
  Sống trên đời phải hống hách, ba hoa!!!
  Dũng cảm bước qua hiện tại đau khổ,
  Ngang tàng đạp đổ tương lai mịt mù!!!

  YM: khanhkt72Skype: kudoitqn:004:


 16. #16
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Ðề: Bài tập tổng hợp SQL

  CREATEDATABASE NSE08101
  ON
  (
  NAME=NSE08101,
  FILENAME='C:\Demo SQL\NSE08101.MDF',
  SIZE=12,MAXSIZE=100,FILEGROWTH=2)
  LOGON
  (
  NAME='NSE0101_LOG',
  FILENAME='C:\Demo SQL\NSE08101.LDF',
  SIZE=2,MAXSIZE=10,FILEGROWTH=1
  )
  GO
  ALTERDATABASE NSE08101
  ADDFILE
  (
  NAME='NSE08101_FILE2',
  FILENAME='C:\Demo SQL\NSE08101.NDF',
  SIZE=5,MAXSIZE=100,FILEGROWTH=2
  )
  -------
  sql 2000 hoặc 2005 cũng chạy được em ah.
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 17. #17
  NIIT Student Avatar của cuongnt
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gửi
  166

  Mặc định Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  usemaster
  go
  dropdatabase QLSP
  go
  createdatabase QLSP
  go
  use QLSP
  go
  ---tao bang
  Createtable SP
  (
  MaSP intprimarykeyidentity,
  TenSP varchar(20),
  SL int,
  Ngaysx datetime
  )
  go
  -- tao trigger
  createtrigger trginsertSP
  on SP
  forinsert
  as
  begin
  Declare **TenSP varchar(20)
  Declare **SL int
  Declare **Ngaysx datetime
  -- lay dl
  select **TenSP=TenSP,
  **SL=SL,
  **Ngaysx=Ngaysx
  From inserted

  -- kiem tra dk
  if(( **TenSP isnull)or(**SL <0)or(**Ngaysx>getdate()))
  begin
  print'dl nhap vao ko thoa man dk'
  rollbacktransaction
  end
  else
  begin
  print'chen dl thang cong'
  -- kiem tra
  select*from sp
  end
  end
  go
  -- trigger cho update
  createtrigger trgupdateSP
  on SP
  forupdate
  as
  begin
  Declare **TenSP varchar(20)
  Declare **SL int
  Declare **Ngaysx datetime
  -- lay dl
  select **TenSP=TenSP,
  **SL=SL,
  **Ngaysx=Ngaysx
  From inserted
  -- kiem tra dk
  if(( **TenSP isnull)or(**SL <0)or(**Ngaysx>getdate()))
  begin
  print'dl nhap vao ko thoa man dk'
  rollbacktransaction
  end
  else
  begin
  print'chen dl thang cong'
  -- kiem tra
  select*from sp
  end
  end
  Go
  -- kiem tra trigger co hay ko
  sp_help trginsertSP
  go
  createtrigger trgdelete
  on SP
  fordelete
  as
  begin
  Print'Bang khong duoc xoa'
  rollbacktransaction
  end
  go
  createtable Hoadon
  (
  Mahd intprimarykeyidentity,
  MaSP intforeignkeyreferences SP(MaSP),
  SLDM int,
  Gia int,
  ThanhTien int
  )
  go
  --- phan tao trigger
  createtrigger trginsertHoadon
  on Hoadon
  forinsert
  as
  begin
  declare **SLDM int
  declare **Gia int
  Declare **ThanhTien int
  Declare **SL int
  declare **MaSP int
  -- lay dl
  select **SL=SL from SP

  Select **SLDM=SLDM,
  **Gia=Gia,
  **MaSP=MaSP
  From inserted
  -- kiem tra
  if((**SLDM <0)or(**SLDM>**SL)or(**Gia<0))
  begin
  print'hoa don sai'
  rollbacktransaction
  end
  else
  begin
  -- cap nhat kq
  update Hoadon
  set ThanhTien=**SLDM***Gia
  where MaSP=**MaSP
  -- kiem tra
  select*from Hoadon
  -- cap nhat cho ban sp
  update SP
  set SL=**SL-**SLDM
  where MaSP=**MaSP
  -- kiem tra
  select*from SP
  end
  end
  go
  insertinto SP(tensp,sl,ngaysx)
  values('kem',1000,getdate())
  insertinto SP(tensp,sl,ngaysx)
  values('sua chua',100,getdate()-7)
  go
  --- bang hoa don
  insertinto hoadon(masp,sldm,gia)
  values(2,20,1000)
  insertinto hoadon(masp,sldm,gia)
  values(7,80,2000)
  insertinto hoadon(masp,sldm,gia)
  values(4,5,1000)
  select*from SP
  Lần sửa cuối bởi iamkid; 01-09-09 lúc 12:46 PM.
  Đă đọc rùi sao bạn ko cảm ơn

  ------------------------------------------
  Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
  Ai lên khôn mà chưa dại một lần ?

 18. #18
  Moderators Avatar của vuquangnghia
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài gửi
  9

  Mặc định Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  Trích dẫn Nguyên văn bởi tacbephot Xem bài viết
  cho em hỏi, ở đây là dùng sql 2005 hay sql 2000 ạ, em mới tập làm thui nhưng copy query vào sql 2005 th́ báo lỗi tùm lum
  hay đây là bài tập t́m và sửa lỗi ạ :-s
  SQL 2005 và 2000 ko khác nhau là mấy, c̣n việc bạn copy và paste lại vào query báo sai là v́ khi copy lên 4r th́ có những câu lệnh bị viết liền nhau gây ra lỗi. Bạn cứ để ư câu lệnh Create database hay table nó đều viết liền mà đúng là phải cách ra
  VD:
  usemaster
  Go
  dropdatabase Halinh
  Go
  createdatabase HaLinh
  những câu lệnh đc gạch chân là nhg câu lệnh sai. Do quá trính copy lên 4r có những cái 4r ko hỉu đc nên đă tự sửa đổi và viết liền vào nhau.
  Những lỗi tương tự:
  Createtable SP
  (
  MaSP intprimarykeyidentity,
  TenSP varchar(20),
  SL int,
  Ngaysx datetime
  )
  hay createtrigger trgupdateSP
  Hăy để thế giới thay đổi ḿnh, rồi ḿnh sẽ thay đổi thế giới

 19. #19
  NIIT Student
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Bài gửi
  4

  Mặc định Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  Ḿnh có 1 bài tập này post nên để hỏi ư kiến mọi người
  có 1 bảng như sau

  MaKQ tenHS MonHoc KQ
  1 Lă Thị Tèo Toan T
  2 Lă Thị Tèo Van Q
  3 Ng T Mộng Mai Toan Q
  4 Ng T Mộng Mai Van Q
  5 ....
  Bây giờ cần t́m ra học sinh nào ko trượt môn nào cả.

 20. #20
  Moderators Avatar của blackpanther
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Đến từ
  Học Viện iNET
  Bài gửi
  656

  Mặc định Đề: Đề: Bài tập tổng hợp SQL

  Trích dẫn Nguyên văn bởi universe1024 Xem bài viết
  Ḿnh có 1 bài tập này post nên để hỏi ư kiến mọi người
  có 1 bảng như sau

  MaKQ tenHS MonHoc KQ
  1 Lă Thị Tèo Toan T
  2 Lă Thị Tèo Van Q
  3 Ng T Mộng Mai Toan Q
  4 Ng T Mộng Mai Van Q
  5 ....
  Bây giờ cần t́m ra học sinh nào ko trượt môn nào cả.
  Oạch, cái bảng của cậu khó nh́n thế, ḿnh viết lại cho nó rơ ràng nhé. Lần sau post bài nên post rơ ràng vào.


  Giả sử bảng đó gọi là bảng điểm th́ ta sẽ có :
  create database quanlidiem
  go
  use quanlidiem
  go
  create table bangdiem
  (
  mahs int primary key,
  Tenhs varchar(30),
  MonHoc varchar(20),
  KetQua varchar (10)
  )

  insert into bangdiem values(1,'La Thi Teo', 'Toan','Truot')
  insert into bangdiem values(2,'La Thi Teo', 'Van','Qua')
  insert into bangdiem values(3,'nguyen thi mong mai ', 'Toán','Qua')
  insert into bangdiem values(4,'La Thi Teo', 'Van','Qua')

  select * from bangdiem
  where ketqua = 'Truot'

  Luôn luôn lắng nghe:015:, lâu lâu mới hiểu :015:

  Hăy Thanks nếu bạn thấy bài viết có ích, xin vui ḷng không repply lại để spam.

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Marketing | Hoc SEO | Dao tao SEO | Internet Marketing | NIIT | Lap trinh vien | Lap trinh Di dong | Lap trinh Android | Lap trinh web | Hoc PHP